Instytut Badań Marketingowych i Społecznych
Strona główna
Kontakt
  Wyszukiwarka

Badania rynku Badania marketingowe
Witamy

Informacja o zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych w Instytucie Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia


Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) stosujemy w Instytucie Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się także nasz Instytut, gdy przetwarzamy dane osobowe.
 • 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe.
 • 2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych. Przetwarzamy tylko te dane, (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel prowadzonego przez nas badania, wywiadu, ankiety etc.
 • 3. Zasada prawidłowości danych. Dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy też osoby, które podały nam swoje dane by informowały nas o zmianach tych danych (numer telefonu, adres itp.).
 • 4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych. Dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa).
 • 5. Zasada integralności i poufności danych. Zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • 6. Zasada rozliczalności. Jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności badawczej naszego Instytutu i kontaktowania się z Panią / Panem. Przetwarzamy też Pani / Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Instytutu, którym jest:
 • 1. Kontrola rzetelności pracy ankietera, który przeprowadził z Panią / Panem wywiad, badanie ankietę etc.
 • 2. Kontaktowanie się z Panią / Panem w celu uzgodnienia terminu / warunków udziału w prowadzonym przez Instytut badaniu.
 • 3. Przeprowadzanie analiz statystycznych, (np. struktury próby badawczej pod względem płci, wieku etc).
 • 4. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Instytut obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Kto jest administratorem Pani / Pana danych osobowych i czy są one przekazywane osobom trzecim?

Administratorem danych osobowych jest: Instytut badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia 31-057 Kraków, ul. Kupa 2/4 Pani / Pana dane osobowe nie są udostępniane osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim.

Skąd mamy Pani / Pana dane osobowe?

Swoje dane osobowe podała nam Pani / Pan osobiście podczas pierwszego spotkania z ankieterem i potwierdził(a) ten fakt swoim podpisem.

Czy przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Pani / Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Czy podanie danych osobowych jest konieczne i czy jest warunkiem udziału w badaniu, wywiadzie, ankiecie etc.?

Przekazanie własnych danych osobowych jest konieczne, gdy:
 • 1. Zachodzi potrzeba kontaktu z Panią / Panem w przyszłości(np. ustalenie kolejnej wizyty ankietera, deklaracja udziału w badaniu w przyszłości etc.).
 • 2. Gdy wymagane jest to przepisami prawa (np. dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej).
 • 3. Zawsze może Pani / Pan odmówić podania swoich danych, jednakże, gdy są one konieczne skutkować to będzie wykluczeniem z udziału w wywiadzie, badaniu, ankiecie etc.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Pani / Pana dane osobowe przechowujemy przez okres współpracy z Instytutem, z wyjątkiem sytuacji, gdy dalsze ich przechowywanie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane podane nam w celu kontroli rzetelności pracy ankieterów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 8 tygodni od daty ich podania. Dane te są nadal przechowywane, jeśli wyraził(a) Pani / Pan chęć udziału w naszych badaniach w przyszłości.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą, i jak je realizujemy?

Prawo dostępu do danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od nas informację o tym, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć: - dlaczego przetwarzamy określone dane; - jakie typy danych przetwarzamy; - jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane – w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych; - jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.
Prawo do sprostowania danych
Osoba, która poprzez udział w badaniu podała nam swoje dane, może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy:
 • - dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy,
 • - dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.
Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Ma Pani / Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak przebiega komunikacja między Instytutem a osobami, których dane są przechowywane?

Podstawowym kanałem komunikacji jest droga elektroniczna.
Adres e-mail: [email protected], tel. 12 4292963
Adres korespondencyjny: Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia 31-057 Kraków, ul. Kupa 2/4 Niniejszą informację o zasadach zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w Instytucje VRG Strategia można pobrać ze strony: www.vrgstrategia.pl

Pobierz plik

Wszystkie prawa zastrzeżone. © 2005 Profil firmy | Zakres badań | Metody i techiki | Specjalizacje | Centrum CATI | Badania ewaluacyjne | Klienci